Нормативна уредба на ПГТМД

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището

Годишен план за дейността на училището

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Етичен кодекс на училището

План за обучение по безопасност на движението

Организация на учебния ден

П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА.

 

П Р О Ц Е Д У Р А  ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ  И ПРОВЕЖДНАЕ НА УЧАСТИЕТО НА УЧЕНИЦИ В МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ УЧИЛИЩЕТО ИЛИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ИЛИ ИЗВЪН НЕГО