Нормативна уредба на ПГТМД

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището

Училищен учебен план 2018-2019

Годишен план за дейността на училището

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Етичен кодекс на училището

План за обучение по безопасност на движението

Организация на учебния ден

П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА.

 

П Р О Ц Е Д У Р А  ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ  И ПРОВЕЖДНАЕ НА УЧАСТИЕТО НА УЧЕНИЦИ В МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ УЧИЛИЩЕТО ИЛИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ИЛИ ИЗВЪН НЕГО