Проекти

 

Проект УСПЕХ

Завършени проекти


 

 

Да научим повече от занаята

На 02-октомври-2009 година, Професионална гимназия по текстил и моден дизайн в партньорство с Регионална занаятчийска камара – Варна стартираха изпълнението на проект „Да научим повече от занаята”.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, финансова схема BG051PO001-3.3.03 «Училищни и студентски практики».
Проектът е с продължителност 9 месеца и предвижда дейности за провеждане на практическо обучение на ученици от ПГТМД в занаятчийски предприятия – членове на РЗК – Варна по занаяти: «Фризьорство» и «Дамско и мъжко шивачество».
В проекта ще участват 20 ученика от специалност „Фризьорство”, 11 клас и 30 ученика от специалности: „Моделиер-технолог на облекло”, „Оператор в производството на облекло”, „Организатор производство” – 12 клас.

 

Подобряване на качеството на професоналното образование и обучение, чрез сътрудничество между институции, осигуряващи обучителни възможности

Проектът предвижда обмен на ръководен персонал, осъществяващ организацията и финансирането на производствено обучение, както и преподаватели по професионална подготовка по професиите, свързани с областта на модата и чужд език по професията.

 

Чрез иновации и креативност към усъвършенстване на професиналните умения

Екип от Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – Варна, разработи проект: “Чрез иновациии креативност към усъвършенстване на професионалните умения”, програма “Леонардо да Винчи”, мярка “Мобилност”, който е одобрен за финансиране от Европейския съюз.
В проекта ще участват ученици от 11 и 12 клас, специалности “Моделиер – технолог на облекло” и „Оператор в производството на облекло от текстил”.
Групата ползватели по проекта ще се състои от 10 ученика, които ще проведат 4-седмичен стаж, в конфекционни предприятия в гр. Тулуза и гр. Гройе – Франция.

 

Аз съм част от Европа – европейското измерение
на моето професионално обучение

Дейностите по проекта стартираха на 01 юни 2008г. Общата продължителност на проекта бе 12 месеца. Проектът се реализира от Професионална гимназия по текстил и моден дизайн в партньорство с Частна професионална и технологична гимназия „Мириам” – гр. Тулуза, Професионална гимназия „Клеман дьо Пемий” – гр. Гройе и Технологична гимназия „Ан Вот” – гр. Кастр, Франция.
Бюджет на проекта: 58 693 евро.
Реализацията на проекта постигна следните заложени цели:

– запознаване с организацията на труда и технологията на производство в развита западноевропейска страна;

– развиване адаптивността за работа в чужда социо-културна среда;

– подобряване точността и бързината при изпълнение на операции;

– запознаване с организацията на производство във високотехнологични предприятия, както и с използването на специфични високи технологии при производството на защитни облекла;

– мотивиране за търсене на нови възможности за повишаване на квалификацията с цел реализиране в избраната професия и на европейския пазар на труда;

– повишаване на познанията за културното наследство на Франция и регион Миди-Пирене.

В проекта бяха залегнали следните основни групи дейности:

Група 1: Подбор на ползватели.

Група 2: Педагогическа, културна и езикова подготовка.

Група 3: Дейности за организиране и провеждане на практиките.

Група 4: Разпространение на резултатите.

В организацията, провеждането и надзора на практиките се включиха три партниращи гимназии във Франция: Частна професионална и технологична гимназия „Мириам” – гр. Тулуза, Професионална гимназия „Клеман дьо Пемий” – гр. Гройе и Технологична гимназия „Ан Вот” – гр. Кастр.
20 бенефициенти по проекта, организирани в два потока, работиха през м. септември – октомври 2008 г. и м. април 2009 в 7 предприятия в района на гр. Тулуза. Съвместната работа бе наблюдавана от преподавател от ПГ по текстил и моден дизайн, трима преподаватели от партниращите гимназии и наставник от всяко от седемте предприятия.
Практическото обучение започна с една седмица работа в ателиета на партниращите гимназии, продължи с триседмична практика в конфекционни предприятия с високотехнологично производство и бе валидирано с:

– документ Europass Мобилност.

– атестация за всеки бенефициент от съответния работодател във Франция;

– сертификат от партниращите гимназии;

– сертификат от ПГТМД – гр. Варна;

Този проект бе мотивиран от потребностите на младите хора, преминаващи първоначално професионално образование, от: съизмеримост на уменията им в областта на конфекционното производство; запознаване с технологията на производство и организацията на труда в европейско предприятие, за да бъдат мотивирани за своето професионално развитие и реализация на пазара на труда както в България, така и в ЕС; проверка и доразвиване на адаптивността за работа в чуждоезикова среда.
Водени от основната цел на Програмата «Учене през целия живот», ние насочихме проекта си към повишаване квалификацията на обучаемите, хармонизиране на знанията им с тези на техните съученици от Франция. В стремежа си да подобрим привлекателността на професионалното образование и обучение, да засилим ролята му както на национално, така и на европейско равнище, да формираме отговорност и трудова дисциплина при работа в реална чуждоезикова производствена среда избрахме възможностите, които предоставя програма «Леонардо да Винчи» за осъществяване на мобилност на ученици от професионалната ни гимназия.
Убедени сме, че практиките в рамките на программа «Леонардо да Винчи», мярка «Мобилност», помагат на нашите ученици за реализирането им като професионалисти както в национален, така и в европейски мащаб.

 

Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – гр. Варна е една от 9-те професионални гимназии в страната, включени за извършване на основен ремонт на сградата, смяна на дограма и оборудване с нова професионална техника по програма ФАР проект BG 2006/018-343.10.01 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”,
През м. февруари 2009 г. училището получи ново, модерно и съвременно професионално оборудване: 78 бр. универсални шевни машини, 23 бр. универсални машини за кожа, 41 бр. професионални шевни машини и оборудване за нов учебен фризьорски салон. Оборудването е на стойност над 600 х.лв

 

Да подадем ръка на нашите ученици

На 17.06.2008 г. екип от Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – Варна в партньорство с Регионална занаятчийска камара – Варна, стартираха изпълнението на проект: “Да подадем ръка на нашите ученици”.
Проектът бе финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по финансова схема BG051PO001/07/3.3-01 и е на обща стойност 54 826 лв. и е с продължителност 8 месеца. Общо 50 ученици от ПГТМД – Варна практикуваха фризьорство и шивачество в реални условия в занаятчийски предприятия – членове на РЗК-Варна. Реализацията на проекта затвърди партньорските отношения между образователните институции във Варненска област, които предоставят обучение в областта на занаятчийските професии и самите занаятчийски предприятия, членове на РЗК-Варна. Преподавателите от ПГТМД – Варна придобиха нови познания относно актуални техники и материали, които се използват във фризьорството и шивачеството. Учениците от ПГТМД – Варна, които провеждаха практиката си в реални работни условия, ще бъдат улеснени в прехода си от учебната скамейка към работното си място. Те усвоиха модерни практики в областта на фризьорството и шивачеството. Беше затвърдено прилагането на дуалната система за обучение и концепцията за учене през целия живот, които са наложени като най-добра практика в държавите -членки на ЕС.
В проекта участваха ученици от 12 “з” клас специалност «Фризьор» и ученици от 12 “а” и 12 “в” клас, специалност “Моделиер – технолог на облекло” .
През м. Февруари 2009 г. бенефициентите по проекта се явиха пред комисии на Занаятчийската камара, където защитиха своите умения и след успешно положени изпити получиха своите калфенски свидетелства по занаятите "Фризьорство" и "Дамско и мъжко шивачество".
Занаятчийската общност на Варна прие в своите редици 20 млади калфи – фризьори и 30 калфи – шивачи.
Новото поколение, което се присъединява към занаятчиското съсловие във Варненска област, ще продължи традициите
в занаятите, а високата квалификация и професионалните им умения ще са предпоставка за устойчиво развитие на малките и микро предприятията във Варненска област. Същевременно висококвалифицираните кадри в областта на услугите ще подпомогнат в дългосрочен аспект икономическото развитие на региона като туристически и културен център.

 

Новите технологии в професионалното обучение –
критерий за мобилност на пазара на труда

Ц Е Л И:
Подобряване уменията и компетенциите на ползвателите с цел улесняване професионалното им интегриране;
Използване на нови форми на учене и преподаване;
Осигуряване на изпреварващо и иновационно обучение, с възможност за реализация на пазара на труда;
Създаване на навици за учене с оглед повишаване на квалификацията и компетенциите на ползвателите;
Запознаване с изискванията на ЕС, както и с европейското законодателство, касаещо текстилната индустрия; засилване самостоятелността на младите хора, необходима им за успешно вграждане в професионалната среда;
Мотивиране в дух за предприемачество и професионално развитие; развиване на аналитична мисъл при решаване на проблеми в различна учебна и производствена среда; повишаване на професионалните и езиковите им компетенции;
Какво представлява програма „Леонардо да Винчи”?
Създадена през 1994 година, програма „Леонардо да Винчи” приключва тази година втората си фаза. Нейна основна цел е създаване на „Европа на познанието” чрез консолидиране на европейското пространство за сътрудничество в областта на образованието и обучението. Тя е насочена към стимулиране на иновациите в областта на професионалното обучение.
Мярка „Мобилност” на програма „Леонардо да Винчи” стимулира съвместната работа на различни европейски страни в посока разработване на нови подходи за обучение и нови начини за придобиване на знания и умения, като същевременно се набляга на обмена и трансфера на практики и иновации в обучението
Защо ни е необходим този проект?
Този проект бе мотивиран от необходимостта учениците да добият нови умения и навици, свързани с работата в съвременно европейско предприятие, работещо в условията на развита пазарна икономика, както и от необходимостта от повишаване степента на съответствие между професионалното образование и обучение и изискванията на европейския пазар, регламентирани от европейските стандарти за технология, маркиране и т.н. в сферата на текстила и облеклото. Чрез транснационалното сътрудничество европейската програма „Леонардо да Винчи” ни даде възможност да повишим компетенциите на нашите ученици, а оттам – да спомогнем за по-добрата им професионална реализация и за мобилността им на пазара на труда.
Р Е З У Л Т А Т И:
Отваряне към Европа с разширяване на възможностите за професионална реализация;
Подобрени езикови компетенции и засилен интерес към овладяване на чужди езици;
Откриване на нови техники и технологии в работна среда;
Мотивиране в дух на предприемачество и професионално развитие;
Придобиване на нови професионални умения и компетенции;
Развиване на аналитична мисъл при решаване на проблеми в различна социална и производствена среда;
Изразена увереност и самостоятелност във вземането на решения и интегрирането към културата и порядките на Франция;
Засилен интерес към обучението и мотивация за последващо бъдещо обучение в страната или чужбина

Върни се горе