Поправителна сесия април – задочна форма на обучение

Публикуван е  график за провеждане на изпитите от поправителната сесия 

за учениците от задочна форма на обучение:                        

информация/ задочна форма на обучение/ изпитна сесия