Седмично разписание за 2 срок за учениците от задочна форма на обучение

На страница  информация/ задочна форма на обучение е публикувана програмата за втори учебен срок на учениците от специалност помощник- възпитател.

Седмичното разпиксание може да бъде изтеглено и оттук.