Подаване заявления за допускане до ДЗИ сесия май- юни

Съгласно график на дейностите по организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити, определен със Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г. зрелостниците подават заявления за допускане до ДЗИ сесия май-юни и същите се регистрират в софтуерния продукт  от 6.03. до 17.03.2017 г.