ГРАФИК на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение