График за провеждане на изпитите за определяне на срочна или годишна оценка по учебни предмети за ученици, обучавани в дневна форма, сесия „юли”, учебна 2019/2020 година