Документи

1.Уведомление от родител за участие на ученик в извънучилищни прояви

2.  Уведомление от родител за отсъствия по медицински причини

3.  Заявление от родител за отсъствие на ученик по уважителни причини до 7 дни

4.  Заявление от родител за отсъствие на ученик по уважителни причини до 3 дни 

5, Допълнение към указанията за издаване на медицински бележки на ученици