Информация

ПГТМД гр. Варна се е утвърдило като конкурентноспособно и предпочитано
училище с дългогодишна история и традиции.
Гимназията се стреми да формира знания и професионални умения у учениците
за активно взаимодействие със социалната среда и реализация в условията на
пазарна икономика.
Основните цели, които си поставя ръководството са:

  • овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;
  • усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;
  • развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;
  • духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;
  • изграждане на свободна, морална и инициативна личност;
  • стимулиране изучаването на чужди езици;
  • мотивиране на учениците за по-активно и задълбочено участие в учебния процес;
  • опознаване културата на държавите от ЕС.