Нормативна уредба на ПГТМД

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището 2020-2021 г.

Правила за организация и работа в условия на Covid

Училищен учебен план за 2020-2021 г.

Форми на обучение за учебната 2020-2021 г.

Годишен план за дейността на училището за 2020-2021 г.

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма предоставяне равни възможности и приобщаване на учениците

Етичен кодекс на училището

План за обучение по безопасност на движението

Организация на учебния ден за учебна 2020-2021 г.

Процедура за организиране и провеждане на участието на ученици в мероприятия, организирани от училището или от други институции, на територията на училището или извън него