Изберете страница

Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Съгласно  заповед №  РД09-006 от 27.04. 2021 г.  на министъра  на образованието и науката, ПГ по текстил и моден дизайн – гр. Варна е включена в проект  №  BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, Дейност 1 –  Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Доставени са 33 броя Лаптопи с ОС Windows: Dell Latitude Education 3190 2-in-1,  10 броя преносими компютри Lenovo ThinkPad L14 Gen2  и 2 броя  универсални шкафове за съхранение и зареждане на обща стойност 39 947,22 лв.

В случаите на криза и при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, за осигуряване на непрекъснат учебен процес, техническите устройства се предоставят за временно ползване на ученици и педагогически специалисти.

Осигурените технически средства се разпределят на учениците, които нямат технически устройства в дома си по следните критерии:

Ученици застрашени от отпадане от системата на училищното образование или чийто достъп до образование е поставен в повишен риск, поради ниското образователно ниво на родителите/настойниците им и свързаните с това неблагоприятна позиция на пазара на труда и риск от социално изключване;

Ученици с родителска незаинтересованост, противоречия, конфликти, напрежения и кризи в семейството;

Ученици с отрицателно въздействие на домашната среда;

Ученици с функционална неграмотност и ниско образование на родителите и др.;

Ученици с трудности в усвояване на учебното съдържание, липса на навици за учене;

Ученици с негативни нагласи към образователния процес, липса на мотивация, голям брой отсъствия и др.;

Ученици с ниска степен на готовност за училище;

Ученици с липса на познавателна мотивация, липса на мотивация на родителите за получаване на образование;

Ученици сираци или полусираци;

Ученици от етнически малцинства;

Ученици от семейства с две и повече деца;