Подобряване на професионалните компетентности чрез стажове в Европа

Екип от Професионална гимназия по текстил и моден дизайн–Варна, разработи проект 2017-1-BG01-KA102-036021 „Подобряване на професионалните компетенции чрезстажове в Европа“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1– „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“
В проекта ще участват ученици от Х, ХІ и ХІІ клас от професии Моделиер- технолог на облекло, Козметик и Фризьор.
.Групата ползватели по проекта ще се състои от 20 ученици , които са разпределени в две групи. През октомври 2017 г. и април 2018 г. учениците ще проведат четириседмичен  стаж в шивашки предприятия, козметични и фризьорски салони в гр. Тулуза – Франция.