ФРИЗЬОР, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ

Фризьор, организация и технология на фризьорските услуги

Степен на професионална квалификация: трета

 

Основна цел на обучението по професия „Фризьор” е формирането на професионални знания, умения и професионално-личностни качества, гарантиращи качествено упражняване на професията и успешна реализация на обучаваните.

Фризьорската професия съчетава в себе си занаят, изкуство и бизнес. Дава хоризонти, които малко други професии предлагат – разнообразие, ежедневна комуникация, простор за творчество и експерименти, непрекъснати обучения, възможност за развитие, работа в телевизионни формати и други медии, конкурси за красота,  светски събития, красива работна среда и не на последно място – възможност за висока възнаграждение. Фризьорът е социална личност.

 

Тенденциите в развитието на професията „Фризьор” зависят от държавната политика за развитието на занаятите като цяло. Професията „Фризьор“ ще се развива преобладаващо в малки и средни ателиета, в които успешно се внедряват иновационни технологии и оборудване. За осигуряване на обучение по устойчивото развитие на отрасъла, предлагащ тези услуги, се очаква опростяване на законовите, административните и данъчните условия. Професионалните училища и центрове за професионално обучение, в които се извършва обучение по професията „Фризьор”, и в бъдеще ще изпълняват регионалните и националните програми за развитие на културата, запазване на традициите и националната идентичност.

След успешно професионално  дпломиране ученикът умее:

 • Да прилага усвоените знания за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Спазва общите и специфичните хигиенни норми;
 • Познава инструментите, пособията и материалите, използвани във фризьорството и професионално си служи с тях;
 • Избира правилно необходимите продукти, според предназначението им, и в съответствие с косата и скалпа;
 • Извършва диагностика на косъма и скалпа;
 • Има изградени естетически критерии за съвременните стилове във фризьорството;
 • Контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
 • Притежава теоретични знания и практически умения за изискванията при оформяне на фризура;
 • Спазва технологичната последователност при работа;
 • Определя разходните норми на материали, време, труд, извършва основни счетоводни дейности;
 • Планира и организира изпълнението на текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
 • Използва комуникативните си умения при работа с клиенти;
 • При необходимост използва познанията си по чуждоезикова подготовка;
 • Ползва професионални издания и др. източници с цел актуализиране техниката си на работа;
 • Адаптира се към бързо променящите се условия в професията, към новите технологии при провеждането им;
 • Да анализцира възможностите за бизнес и откроява печелившата бизнес идея;
 • Анализ и оценка на пазара и конкурентите;
 • Идентифициране на собствени конкурентни предимства;
 • Да използва PR – реклама за позитивни нагласи на клиентите за продукти, услуги и  личности на фирмата.