Достъп до обществена информация

І. Заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат и регистрират всеки работен ден с приемно време от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа във фронт-офиса на ПГТМД – Варна, с адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 113.

Лице за контакти:

Валентина Цонева – гл. счетоводител

тел:  052 30 31 15, 0896846260

e-mail: 

Красимира Минчева – завеждащ административна служба

тел: 052 30 24 30, 0896846255

e-mail: 

ІІ. Вътрешни правила за достъп по обществена информация.

ІІІ. Заявление за достъп до обществена информация.

ІV. Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация:

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация.

VІ. Отчети:

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2019 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2020 г.