Изберете страница

Проект BG05M20P001 -2.015-001 „ Ученически практики – 2”

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент по Проект BG05M20P001 -2.015-001 „Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта  е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към: Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Целева група на проекта са ученици, обучавани в държавните и общинските професионални гимназии и училища с паралелки, които осигуряват професионално обучение за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Със Заповед N2 РД 09-3196/12.10.2021 г. на министъра на образованието и науката,  ПГ по текстил и моден дизайн – гр. Варна е определена да  участва в техническото и финансовото изпълнение и да извършва разходи по проекта.

Линк към интернет страницата на МОН

 

Представяме ви част от фотосесията на брандa за младежко облекло на Alexander Spade в Лондон с участието на ученика Джонатан Георгиев от 9а клас в специалност Моден дизайн, Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – Варна.Той премина през обучение по програма ,,Ученически практики-2″ финансирана от оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен разтеж” съфинансирана от Европейския съюз. Практиката се проведе през учебната 2022/2023г. в ателието на фирмата, за което беше оценен с удостоверение и висока оценка. Бранда Alexander Spade проектира и произвежда за България и Европа спортни облекла, използвайки органични и рециклирани материали.Обучаващ работодател и наставник Александър Попов и наблюдаващ учител Антония Попова.

През месец февруари 2022 година,  ПГ по текстил и моден дизайн – Варна, стартира участието си в проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка  и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

От ПГТМД участваха  17 ученици от специалности: „Организация и технология на фризьорските услуги“ и  „Организация и технология на козметичните услуги“, а   5 ученици от специалност „Моден дизайн“ се включиха  в учебно-тренировъчна фирма „Вълшебни ръце“. Всеки ученик, участник в проекта, проведе практика в реална работна среда с продължителност 240 часа във фирми на територията на гр. Варна. Учениците бяха избрани по предварително обявени критерии за практики в реални условия, като изискването е да са навършили 16 г. и да се обучават за придобиване на квалификация по професия. Практиките се ръководиха от двама учители наставници – преподаватели от гимназията с доказан професионален опит: г-жа Христина Кучиева и г-жа Росица Трайкова. Ръководител на учебно-тренировъчната фирма бе инж. Рени Божилова.

За реализацията на допълнителното им практическо обучение в реална работна среда се сключиха договори с 12  обучаващи организации – работодатели (от бизнеса) – ДЗЗД „НЕМ“, „Вип Салон 2012“ ЕООД, „Мака 71“ ДЗЗД, „Аглея – 2013“ ЕООД, „При Вили“ ЕООД, „Севи Стил“ ЕООД, „Манчо Бърбър Шоп“ ЕООД, „Вета 20“ ЕООД, „Дом за красота“ ЕООД, „Аз – бюти студио – Анастасия Златова“ ЕООД, „ГО-М“ ЕООД, „ТЕА 2019“ ЕООД .

Избраните фирми са дългогодишни партньори на гимназията  при провеждане на производствената практика на учениците. Разполагат със съвременна МТБ, осигурени подходящи работни места, квалифицирани специалисти, условия за изпълнение на възложените задачи и подкрепяща учебна среда за надграждане на знания, умения и практически компетенции по изучаваната специалност.

Проект „Ученически практики“ предоставя чудесна възможност и за фирмите да използват капацитета на млади и ентусиазирани хора, които да допринесат за дейността им и да обменят нови и свежи идеи за развитието им.

През месец май/юни 2022  година приключиха практическото си обучение в реална работна среда 22  ученици. В резултат на това 17 ученици  получиха удостоверение за проведена практика на реално работно място и стипендия.  Удостоверение за провеждане на практически умения за създаване и функциониране на учебно-тренировъчна фирма получиха  5 ученици. С участието си в УТФ те бяха насърчени да развиват професионалните си умения,  да бъдат по-предприемчиви и по-лесно да се адаптират към променящата се пазарна среда.

Проектът „Ученически практики – 2“  цели подобряване качеството на професионалното образование чрез повече и по-добри възможности за практика на учениците в реална работна среда, както и активно включване на бизнеса в професионалното образование.