Изберете страница

Проект BG05M20P001 -2.015-001 „ Ученически практики – 2”

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент по Проект BG05M20P001 -2.015-001 „Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта  е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към: Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Целева група на проекта са ученици, обучавани в държавните и общинските професионални гимназии и училища с паралелки, които осигуряват професионално обучение за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Със Заповед N2 РД 09-3196/12.10.2021 г. на министъра на образованието и науката,  ПГ по текстил и моден дизайн – гр. Варна е определена да  участва в техническото и финансовото изпълнение и да извършва разходи по проекта.

Линк към интернет страницата на МОН